VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Fun Family Fitness s.r.o.

(dále také jen „obchodní podmínky“)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.Obchodní podmínky jednatele Fun Family Fitness, s.r.o., Davida Sochora, Fun Family Fitness je s.r.o.s jediným jednatelem Davidem Sochorem, vedená pod spisovou značkou C 214596, vedené u Městského soudu v Praze, IČO: 02028077, podnikající dle živnostenského zákona se sídlem v Praze 3. Společnost Fun Family Fitness s.r.o. byla založena 23.08.2013.

Společnost podniká v oboru poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (dále jen „provozovatel“) jsou nedílnou součástí současně uzavírané smlouvy o členství, s níž je spojeno právo využívat služeb fitness centra, a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s provozem a poskytováním služeb ze strany provozovatele, jak je popsáno dále v těchto obchodních podmínkách, v rámci fitness centra v Rakovníku: Fun Family Fitness s.r.o., na adrese V Jamce 2479, Rakovník 269 01, kontakt: +420777661016, vedoucí pobočky: David Sochor (dále také jen „fitness centrum“), kde v rámci smluvního vztahu vystupuje na jedné straně provozovatel fitness centra a na druhé straně klient provozovatele, fyzická osoba spotřebitel, která má zájem užívat služby fitness centra, a na jejíž smluvní vztah se vztahuje spotřebitelská ochrana dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „klient“). 

2. Obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách www.fffitness.cz  Klient, který čerpá služby fitness centra prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je v rámci čerpání služeb fitness centra dodržovat. 

3. Znění obchodních podmínek, jakož i ceník služeb, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, zveřejňované na internetových stránkách provozovatele www.fffitness.cz  je provozovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Účinnost takové změny nastává zveřejněním na internetových stránkách www.fffitness.cz a zároveň okamžikem, kdy bude o této změně klient informován prostřednictvím emailu zaslaného na jím zadanou emailovou adresu, a to nejméně 4 týdny přede dnem nabytí účinnosti takové změny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek obchodu a/nebo ceníku služeb. Na smluvní vztah provozovatele a klienta se aplikují obchodní podmínky platné a účinné v době, kdy se služba ze strany provozovatele klientovi poskytuje. Klient je oprávněn změny obchodních podmínek odmítnout, svůj smluvní vztah vypovědět ve lhůtě 2 týdnů od dne doručení nových změněných obchodních podmínek služeb, přičemž výpovědní doba činí 2 týdny. Změna ceníku služeb nezakládá právo klienta smluvní vztah vypovědět. Cena za služby dle ceníku služeb, který byl účinný v době uzavření smlouvy o členství, zůstává účinná až do okamžiku skončení doby členství, na které byla smlouva uzavřena. Při uzavření nové smlouvy o členství po skončení doby členství dle předchozí smlouvy (resp. při prodloužení doby členství) se použije cena dle ceníku služeb platného a účinného v okamžiku uzavření nové smlouvy o členství. 

4. Ceny za členství, které jsou uvedeny v ceníku, jsou cenami včetně DPH. 5. Ustanovením těchto obchodních podmínek nemohou být vyloučena žádná ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, která se vztahují na smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem. 

6. Podmínky provozu, jimiž je povinen se každý klient fitness centra bez ohledu na typ členství řídit, upravuje provozní řád (dále také jen „provozní řád“), který je připojen jako čl. VI těchto obchodních podmínek, a který je rovněž zpřístupněn na internetových stránkách www.fffitness.cz  a vyvěšen v listinné podobě v prostorách fitness centra. KIient je při každém vstupu do fitness centra povinen se seznámit s aktuálním zněním provozního řádu. Provozní řád obsahuje zejména pravidla pro přípustné užívání přístrojů a prostor fitness centra a pro zachování práv ostatních klientů. Klient je povinen dodržovat podmínky provozního řádu. Provozovatel je oprávněn, je-li to nutné pro zachování řádného provozu fitness centra, pořádku a bezpečnosti nebo dodržení provozního řádu, ve výjimečných případech vydávat pokyny. Klient je povinen pokynů uposlechnout. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní řád jednostranně změnit. Taková změna však nezakládá změnu obchodních podmínek a právo na odstoupení klienta od smlouvy o členství, pokud nejsou takovou změnou ukládány klientům nové povinnosti a jde pouze o specifikovaci již existujících povinností. Takovou změnu provozního řádu provozovatel oznámí klientům fitness centra zpřístupněním na internetových stránkách www.fffitness.cz  a v listinné podobě vyvěšením v prostorách fitness centra. 

 

Článek II.

REGISTRACE A ČLENSTVÍ 

1. Klient je oprávněn využívat služeb fitness centra a mít k nim přístup pouze jako jeho člen (dále také jen „člen“) v rozsahu daném variantou členství a po dobu trvání členství za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami, provozním řádem a ceníkem, které jsou vždy uvedeny na internetových stránkách www.fffitness.cz . 

2. Před vznikem členství je klient povinen se zaregistrovat v registračním systému provozovatele za účelem vytvoření klientského účtu. Postup pro registraci je uveden na internetových stránkách www.fffitness.cz . Registraci je klient povinen provést prostřednictvím internetových stránek www.fffitness.cz  nebo mobilní aplikace „Fun Family Fitness – David’s Gym“ (dále také jen „mobilní aplikace“), která je k dispozici ke stažení na Google Play a na Apple Store. Vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek nebo mobilní aplikace vyjadřuje klient souhlas s obchodními podmínkami fitness centra, provozním řádem a se zpracováním osobních údajů. Po odeslání registračních údajů obdrží na svou zadanou emailovou adresu od provozovatele autorizační odkaz, kliknutím na tento dojde k dokončení registrace a vytvoření klientského účtu. 

3. Po přihlášení do mobilní aplikace prostřednictvím svého klientského účtu je klient oprávněn v souladu s těmito obchodními podmínkami uzavřít smlouvu o členství a zakoupit zvolenou variantu členství dle aktuálního ceníku služeb fitness centra, čímž vzniká klientovi členství. Registrovaný klient je rovněž oprávněn na svůj klientský účet vložit depozit. 

4. V případě, že provozovateli vzniknou pochybnosti o totožnosti registrovaného klienta a člena, je provozovatel oprávněn požadovat, aby se člen na jeho žádost prokázal předložením dokladu totožnosti, jinak provozovatel může odmítnout uzavření smlouvy o členství nebo plnění závazků z již uzavřené smlouvy o členství. 

5. Členem fitness centra se může stát fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a je plně svéprávná (způsobilá k právním jednáním). Osoba mladší 18 let, jež dovršila 15. rok věku, se může stát členem nebo vložit depozit pouze pokud tato osoba a její zákonný zástupce společně uzavřou s provozovatelem smlouvu, která bude řešit vstup tohoto nezletilého. Z uvedeného důvodu nelze smlouvu o členství s nezletilým klientem uzavřít distančním způsobem, ale pouze za osobní přítomnosti nezletilého a jeho zákonného zástupce. 

6. Pro samostatný vstup do fitness centra je stanovena věková hranice 15 let. Je-li osoba mladší 15 let, je jí umožněn přístup do fitness centra pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za nezletilého přebírá plnou odpovědnost a je povinen se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Pro malé děti jsou prostory fitness centra nebezpečné a tudíž nevhodné. Pokud je ze strany provozovatele umožněn přístup osoby mladší než 18 let (např. na základě souhlasu zákonného zástupce), nepřebírá provozovatel za tyto osoby žádnou odpovědnost. 

7. Členství ve fitness centru nezakládá občanské sdružení, spolek ani jakoukoli formu spoluvlastnictví majetku nebo společné odpovědnosti za závazky mezi členem a provozovatelem ani mezi členy navzájem. 

8. Členství lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany provozovatele nebo člena, to však jen v případě varianty 6měsíčního nebo 12měsíčního členství. Členství také zaniká uplynutím doby, na kterou jsou jednotlivé varianty členství sjednány. Členství dále může v případě variant Členství na 6 měsíců a Členství na 12 měsíců zaniknout výpovědí provozovatele s okamžitou účinností dle podmínek uvedených dále v těchto obchodních podmínkách. Členství zaniká i vyloučením člena ze strany provozovatele a pozastavením na základě dohody mezi provozovatelem a členem. 

9. Výpověď vyžaduje ke své platnosti písemnou formu a je třeba ji doručit druhé smluvní straně. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce, a která začíná běžet v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena, a to dnem, který se shoduje svým označením se dnem, ve kterém vzniklo členství. Výpovědí nezanikají již splatné závazky ze smlouvy o členství. Zbývající část případně uhrazeného členského poplatku odpovídající zbývající původně sjednané době trvání členství je provozovatel povinen po započtení svých případných pohledávek vůči členovi vrátit do 15 pracovních dnů ode dne uplynutí výpovědní doby, a to bezhotovostní platbou na bankovní účet uvedený klientem 

10. Vyloučením zaniká členství s okamžitou účinností. Pozastavením členství nezaniká. 

11. Členství může být po vzájemné dohodě s provozovatelem a dle jeho uvážení na žádost člena pozastaveno v případě, kdy člen prokáže lékařským posudkem (zprávou), že je po přechodnou dobu delší než jeden týden nezpůsobilý využívat služeb fitness centra, nebo potvrzením zaměstnavatele, že byl vyslán na služební cestu na dobu delší než jeden týden, případně dle uvážení provozovatele z jiných obdobných důvodů, a to vždy minimálně na jeden měsíc. Po tuto dobu není člen oprávněn využívat služeb fitness centra a není povinen platit členské poplatky. Doba pozastavení se do sjednané doby členství nezapočítává, tj. doba trvání členství se prodlužuje o dobu pozastavení. Za období, po které je členství pozastaveno, provozovateli nevzniká nárok na úhradu členského poplatku. Maximální doba pozastavení je jeden rok, po jejím uplynutí členství zaniká. Pozastavit členství lze na žádost člena i z jiného důvodu na období minimálně jednoho, maximálně 3 měsíců, avšak v takovém případě je člen povinen zaplatit za pozastavení udržovací poplatek ve výši dle platného ceníku. 

12. Provozovatel může člena z fitness centra vyloučit s okamžitou účinností mj. v případě jeho nevhodného chování, evidentní zdravotní nezpůsobilostí ohrožující zdraví jeho nebo jiných členů fitness centra nebo zcela neupraveného nebo nevhodného zevnějšku a těmto osobám zakázat vstup do fitness centra. Provozovatel může člena z fitness centra vyloučit výpovědí s okamžitou účinností také při jakémkoliv porušení těchto obchodních podmínek a/nebo provozního řádu. O vyloučení pořídí provozovatel písemný záznam a informuje o vyloučení vyloučeného člena. Vyloučením zaniká členství ve fitness centru ke dni uvedenému v záznamu. Vyloučený člen nemá nárok na vrácení již zaplacené části členského poplatku.

Článek III

QR KÓD A VSTUP DO FITNESS CENTRA

1. Každému registrovanému klientovi provozovatel vydá unikátní osobní QR kód pro použití v přístupovém systému fitness centra. QR kód je k dispozici u každého klientského účtu v mobilní aplikaci již po provedené registrace. QR kód obsahuje osobní údaje klienta, až do vzniku členství je však neaktivní. Po vzniku členství se QR kódu přiřadí rovněž údaje o variantě členství a dojde k jeho aktivaci. 

2. Člen musí u všech vstupů do fitness vždy přiložit a načíst QR kód v terminálu se snímačem karet za účelem automatického otevření vstupních dveří a evidence času vstupu a odchodu. Člen je povinen svůj QR kód načíst v terminálu i v případě, že je vstup z jakéhokoliv důvodu otevřený. Bez načtení svého QR kódu není člen oprávněn vstupovat ani vystupovat do/z prostor fitness centra. Pokud turniket členovi vstup neumožní, obrátí se člen na provozovatele pro bližší informace, který mu sdělí příčinu nebo důvod neumožnění vstupu (může se jednat o naplnění kapacity fitness centra nejen z důvodů skupinových cvičení, neuhrazení poplatku za členství, technickou poruchu apod.). Nenačtení QR kódu představuje hrubé porušení členských povinností a může být důvodem k vykázání z prostor fitness centra, popř. k vyloučení člena. 

3. Přidělený QR kód pro přístupový systém je nepřenosný a opravňuje ke vstupu do Fun Family Fitness – David’s Gymu pouze jednu osobu. Každý člen je povinen jej chránit před ztrátou, kopírováním nebo zneužitím. Porušení této povinnosti představuje hrubé porušení členských povinností a může být důvodem k vykázání z prostor fitness centra, popř. k vyloučení člena. 

Článek IV.

DEPOZIT

1. Každý registrovaný klient je oprávněn vložit finanční prostředky bezhotovostně úhradou z platební/kreditní karty na svůj klientský účet u provozovatele (dále také jen „depozit“). Tento depozit lze použít na úhradu členských poplatků a dále na úhradu zboží a dodatkových služeb, jsou-li nabízeny provozovatelem. 

2. Převod depozitu na jiný klientský účet není možné. 

3. Depozit má omezenou platnost a musí být vyčerpán nejpozději do uplynutí 1 roku od okamžiku zániku členství. Pokud po uplynutí 1 roku ode dne zániku členství není depozit zcela vyčerpán, propadá jeho nevyčerpaný zůstatek ve prospěch provozovatele. Až do okamžiku propadnutí nevyčerpaného zůstatku depozitu je klient oprávněn písemně požádat provozovatele o jeho vrácení. Vrácení zůstatku depozitu je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši 200 Kč. Provozovatel je na zůstatek depozitu před jeho vrácením oprávněn jednostranně započíst své případné splatné pohledávky vůči klientovi. Zůstatek po provedení zápočtu dle předchozí věty bude klientovi vyplacen v hotovosti obsluhou fitness centra nebo vyplacen bezhotovostně na bankovní účet označený klientem. 

Článek V.

VARIANTY ČLENSTVÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Provozovatel je povinen poskytnout členovi služby ve fitness centru a člen je povinen platit členské poplatky v rozsahu a ve výši dle platného ceníku provozovatele, jehož aktuální znění je k dispozici na internetových stránkách www.fffitness.cz , v závislosti na zvolené variantě členství. Zvolenou variantu členství není možné po vzniku členství změnit. 

2. Členství na 1,6 nebo 12 měsíců: V případě sjednání členství na dobu těchto měsícu je člen oprávněn neomezeně využívat služby po dobu těchto měsíců ode dne vzniku členství. Při uzavření smlouvy o členství hradí člen jednorázový poplatek, jehož zaplacením vzniká členství. Platbu za 6-ti nebo 12-ti měsíční členství lze uhradit pouze na recepci fitness. 

3. Členství na jednorázové vstupy: V případě sjednání členství na jednorázový vstup je člen oprávněn využít služby v rámci jednoho vstupu. Při uzavření smlouvy o členství hradí člen poplatek za jednorázový vstup, jehož zaplacením vzniká členství. Platnost zakoupeného jednorázového vstupu činí 7 kalendářních dní, přičemž prvním dnem této doby je den vzniku členství.        V případě zakoupení deseti jednorázových vstupů činí platnost těchto deseti jednorázových vstupů 3 měsíce, přičemž prvním dnem této doby je den vzniku členství a její konec připadá na den, jehož číselné označení v daném kalendářním měsíci se shoduje s číselným označením dne vzniku členství. Neexistuje-li takový den v takovém měsíci, připadá splatnost takového poplatku na nejbližší jemu předcházející den v příslušném kalendářním měsíci. 

4. Nabízí-li provozovatel klientům některou z varianty členství za zvýhodněnou cenu, má takový klient povinnost před uzavřením smlouvy o členství prokázat splnění podmínek pro poskytnutí zvýhodněného členství a doložit příslušnost k dané skupině, tj. předložit platnou Multisport kartu a průkaz totožnosti pro ověření identity. Zvýhodněnou smlouvu o členství lze uzavřít s klientem distančním způsobem. 

5. V případě variant Členství na 1 měsíc, Členství na 6 měsíců a Členství na 12 zaniká členství v den, jehož číselné označení v daném kalendářním měsíci se shoduje s číselným označením dne vzniku členství. Neexistuje-li takový den v takovém měsíci, připadá splatnost takového poplatku na nejbližší jemu předcházející den v příslušném kalendářním měsíci. 

6. Provozovatel může nabízet zvýhodněná členství pro nově registrované klienty, takové zvýhodnění může každý klient využít jen jednou. Podmínky zvýhodněných členství jsou vždy stanoveny v ceníku provozovatele na internetových stránkách www.fffitness.cz 

7. Úhradu poplatku za jednotlivé varianty členství lze provést pouze platební/kreditní kartou prostřednictvím mobilní aplikace provozovatele nebo prostřednictvím depozitu. Hotově lze platbu provést pouze při osobní návštěvě na recepci fitness v k tomuto účelu vyhrazené provozní době.

PODMÍNKY PROVOZU FITNESS CENTRA – PROVOZNÍ ŘÁD

1. Každý člen je povinen seznámit s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Člen nedodržující provozní řád může být z fitness centra okamžitě vykázán. 

2.Součástí registračního a rezervačního systému je i přístupový systém, ve kterém jsou řízeny vstupy do prostorů Fun Family Fitness. Vstup do prostorů Fun Family Fitness a výstup z nich je kontrolován prostřednictvím elektronických zařízení s evidencí času vstupu/odchodu a povolen s použitím QR kódu. U prostoru vstupu je také umístěna kamera kamerového systému Provozovatele a informace o podmínkách vstupu. Vstupní dveře do prostor Fun Family Fitness se otevřou při naskenování QR kódu návštěvníka. Přístupový systém zaznamenává čas vstupu do prostor. 

3. Fitness centrum je zpravidla provozováno každý den v čase 00-23:59hodin, tj.24/7. Fitness centrum je provozováno jako bezobslužné za využití samoobslužného přístupového systému za využití QR kódu. Pouze ve vybrané provozní době, která je vždy aktualizována na internetových stránkách www.fffitness.cz, je přítomna obsluha fitness centra. 

4. Provozovatel je v odůvodněných případech oprávněn přiměřeně zkrátit provozní dobu podle svého uvážení nebo dočasně omezit či přerušit provoz fitness centra na dobu nejvýše 30 dnů v kalendářním roce, aniž by takováto technologická odstávka měla vliv na povinnost hradit poplatek za členství. 

5. Provozovatel může být při poskytování služeb v rámci fitness centra omezen technickými i kapacitními možnostmi fitness centra a/nebo omezeními vycházejícími z platné a účinné legislativy ČR či opatřeními orgánů veřejné moci (dále jen „legislativní omezení“) a člen bere proto na vědomí, že i když je oprávněn k neomezenému využití služeb v rámci fitness centra, poskytnutí nabízených služeb je ze strany provozovatele podmíněno dostatečnou kapacitou fitness centra a aktuální neexistencí legislativních omezení. Člen bere na vědomí, že není oprávněn požadovat v takovém případě jakoukoli kompenzaci za nemožnost využití služeb z důvodu plné kapacity či z důvodu technických nebo legislativních omezení, ani není oprávněn z uvedeného důvodu ukončit členství. 

6. V případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli provozovatele (vyšší moc) si provozovatel vyhrazuje právo uzavřít bez dalšího fitness centrum, a to na dobu odpovídající dané situaci (úplně, či částečně) a případně ukončit členství členů s okamžitou účinností. Nárok na náhradu či vrácení již zaplacených členských poplatků členům nenáleží. Člen bere na vědomí, že případná opatření orgánů veřejné moci (vlády, ministerstva atd.) vydávaná v souvislosti s pandemií COVID – 19 či jiná opatření orgánů veřejné moci související mj. s šířením nakažlivých nemocí se považují za vyšší moc a postupuje se v souladu s tímto a předchozím ustanovením. 

7. Fitness centrum je určeno ke sportovnímu využití, zdržování se ve fitness prostorech, aniž by docházelo ke cvičení není povoleno. 

8. Člen vykonává veškeré cvičení v prostorách fitness centra na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Každý člen je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, přičemž provozovatel nenese za zdravotní stav člena žádnou odpovědnost. Členům je doporučeno, aby před vstupem do fitness centra absolvovali celkové vyšetření ošetřujícím lékařem (včetně mj. vyšetření činnost srdce, apod.). Vstupem do prostor fitness centra člen potvrzuje, že je zdravotně způsobilý ke cvičení. Člen nesmí v prostorách fitness centra vykonávat jakoukoliv činnost, pokud je nemocný, zraněný, pravidelně užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti potřebné k využívání služeb fitness centra anebo je jinak indisponován pro cvičení. 

9. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody na majetku či zdraví, které si člen způsobí úmyslně, z nedbalosti či neopatrnosti, ani v souvislosti s přeceněním svých schopností či podceněním zdravotního stavu. Neodpovídá ani v případě, kdy člen nedodrží zásady správného zacházení s náčiním či stroji a ohrozí tím (příp. způsobí škodu či újmu) jinému členovi. 

10. Vstup do fitness centra a cvičení pod vlivem omamných či psychotropních látek je zcela zakázán. Člen nesmí být v prostorách fitness centra podnapilý nebo opilý, v tomto případě může být vykázán. Člen je povinen při využívání zařízení a služeb fitness centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních členů a respektovat pokyny obsluhy fitness centra. Ve všech prostorách fitness centra (jak fitness centrum, tak šatny, toalety, sprchy atd.) je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret či zařízení pro nahřívaný tabák jakož i jiných obdobních zařízení. V prostorách fitness centra je rovněž přísný zákaz užívání a prodej anabolických látek. V prostoru vyhrazeném pro cvičení je rovněž zákaz konzumace jídel. 

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná zranění, která si člen způsobí v prostorách fitness centra, ať již při cvičení, v souvislosti s ním, nebo mimo něj, nehledě na to, zda si zranění přivodí při cvičení s využitím cvičebních zařízení či pomůcek provozovatele. 

12. První pomoc zajišťuje v případě její přítomnosti obsluha fitness centra, je-li přítomna, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů. V době nepřítomnosti obsluhy je pro použití v případě potřeby umístěna v prostorách fitness centra lékárnička vybavená dle platných předpisů. 

13. Kontrola, promazání a čištění cvičebních strojů v prostorách fitness centra probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně nebo dle potřeby. Každý člen již samotným vstupem do prostor fitness centra potvrzuje, že je obeznámen s provozem fitness centra, s jednotlivými cvičebními zařízeními a pomůckami a s tím, jak se používají, přičemž všem těmto skutečnostem a okolnostem člen rozumí. V případě, že si s obsluhou a využitím cvičebních pomůcek neví rady, obrátí se pro pomoc na obsluhu fitness centra, je-li přítomna. 

14. Zjistí-li kterýkoliv člen fitness centra jakoukoliv závadu či poškození jak na objektu fitness centra, tak na věcech ve fitness centru umístěných, je povinen o tom bezodkladně informovat provozovatele, a to obsluze fitness centra (je-li přítomna) a pouze v případě její nepřítomnosti na email provozovatele: info@fffitness.cz tak, aby mohla být závada bezodkladně vyřešena, příp. aby mohlo být ze strany provozovatele zamezeno/omezeno užívání vadného stroje. V případě, že závadu způsobí člen, je povinen škodu provozovateli v plné výši nahradit. 

15. Člen je povinen se při cvičení ve fitness centru řídit tímto provozním řádem a pokyny obsluhy fitness centra a zacházet ohleduplně s vybavením fitness centra. Při využívání služeb a zařízení fitness centra je člen povinen chovat se slušně a ohleduplně a tak, aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení fitness centra. 

16. Člen je povinen udržovat v prostoru fitness centra pořádek a chránit majetek provozovatele. 

17. Člen je povinen předcházet v rámci svých možností poškození zařízení fitness centra, případně zjištěné poškození zařízení (např. činky, stroje, cvičební pomůcky) nebo jiné závady, havárie či nedostatky oznámit provozovateli, a to obsluze fitness centra (je-li přítomna) a pouze v případě její nepřítomnosti na email provozovatele: info@fffitness.cz 

18. V případě, že některé zařízení vykazuje dle názoru člena závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli a zařízení nepoužívat. 

19. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), cvičebních pomůcek nebo jiných závad či havárií je povinností klienta uvedenou skutečnost oznámit provozovateli, a to obsluze fitness centra (je-li přítomna) a pouze v případě její nepřítomnosti na email provozovatele: info@fffitness.cz 

20. Člen je oprávněn využívat v prostorách fitness centra svého vlastního osobního trenéra, který je zároveň členem fitness centra. Provozovatel i člen tímto výslovně potvrzují, že osobní trenér není v žádném smluvním vztahu s provozovatelem fitness centra a provozovatel za něj nenese žádnou odpovědnost ani neručí za zajištění kvality poskytovaných služeb. Provozovatel neručí za to, že osobní trenér poskytuje tyto služby oprávněně, tj. že je držitelem živnostenského oprávnění (vázané živnosti) „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness“. Výběr osoby trenéra je plně v odpovědnosti člena, který se rozhodne služeb trenéra využít. 

21. Člen si rovněž může vybrat z doporučených trenérů uvedených na www.fffitness.cz. Fitness centrum slouží pouze jako zprostředkovatel kontaktu a nenese žádnou odpovědnost za činnost trenérů a škody na majetku či zdraví, které mohou členovi v důsledku jeho činnosti vzniknout.

22. Každý člen fitness centra je povinen dodržovat běžná základní hygienická pravidla (zejména pak i v prostorách šaten, sprch a toalet) spojená se cvičením a s využitím přístrojů a pomůcek provozovatele určených k využití při cvičení. V prostorách fitness centra jsou k dispozici dezinfekční prostředky, s jejichž využitím je každý člen povinen odpovídajícím způsobem očistit po ukončení cvičení jím použitá sportovní náčiní, stroje apod. Každý člen fitness centra je povinen počínat si ohleduplně k ostatním členům a neobtěžovat je nepřiměřeným hlukem či zápachem.

 23. Každý člen je povinen mít při cvičení ve fitness centru čisté sportovní oblečení a bezprostředně po vstupu do prostor fitness centra je povinen se vyzout a přezout do čisté sportovní obuvi, jejíž podrážka nezanechává žádné stopy. Cvičební obuv musí být vždy pevná, člen není oprávněn cvičit bos. 

24. K převlékání a na ukládání oděvů jen po dobu jejich přítomnosti ve fitness centru jsou členům k dispozici uzamykatelné šatní skříňky umístěné v šatně fitness centra. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů apod. mimo prostor šatny je zakázáno. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech uložených do šaten ani ponechaných na jiných místech fitness centra. Peníze a cenné věci se do šatní skříňky neukládají. Provozovatel není odpovědný za ztrátu nebo krádež věcí s prostorách fitness centra. 

25. Při odchodu z fitness centra je člen povinen skříňku vyklidit, odemknutou, ponechat klíč v zámku a nechat k užívání dalším členům. Pokud tak neučiní, provozovatel si vyhrazuje plné právo skříňku, která nebude po opuštění prostor fitness centra vyklizena, otevřít na náklady člena a její obsah zlikvidovat. 

26. Za ztrátu, poškození či zničení věcí uložených mimo uzamykatelnou skříňku nese odpovědnost člen. Člen bere na vědomí, že skříňka slouží pouze a jen pro ukládání oblečení. Uživatel skříňky je povinen ji provozovateli na základě jeho žádosti kdykoli zpřístupnit, aby provozovatel mohl zkontrolovat její obsah (zda neobsahuje nic, čím by člen porušoval tyto obchodní podmínky, příp. obecně závazné právní předpisy).

 27. Vnášení cenností do prostoru fitness centra (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta apod.) je výlučně na vlastní nebezpečí a odpovědnost a provozovatel takové vnášení cenností zásadně nedoporučuje a za tyto věci neodpovídá. 

28. Ke cvičení je každý člen povinen používat svůj ručník, který z hygienických důvodů klade pod sebe na sedací a opěrné plochy posilovacích strojů. Po ukončení cvičení je člen povinen provést očištění sedací a opěrné plochy posilovacích strojů. Nemá-li klient svůj ručník, může za poplatek použít ručníky v majetku fitness centra.

29. Každý člen fitness centra je povinen po skončení cvičení uvést sportovní náčiní do původního stavu a vrátit jím použitá sportovní náčiní a pomůcky (činky, kotouče, podložky, osy) na jejich k tomu určené místo (uklidit je). 

30. Posilovací stroje se člen zavazuje používat výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny a způsobem, který posilovací stroj nepoškozuje. Činky a jiná závaží je člen povinen používat pouze v prostoru, který je k tomu vyhrazen (speciálně upraven), a nesmí činky mimo tyto prostory vynášet. Při zvedání činek a jejich pokládání s nimi člen nekontrolovaně nehází a nespouští je tak, aby rušil všechny v prostorech fitness centra hlukem z jejich odhazování, příp. ničil podlahu fitness centra. Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno. 

31. Člen je povinen vždy používat bezpečnostní pojistky a uzávěry, pokud na posilovacích strojích (zejména nakládací činky) jsou. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení klubu je zakázáno. 

32. Do všech prostor fitness centra je přísný zákaz vnášení nebezpečných látek (jedy, výbušniny, zbraně, nože, chemikálie, hořlaviny atd.) a všech ostatních předmětů, které jsou způsobilé ohrozit ostatní členy fitness centra. 

33. Člen nesmí manipulovat s termostatem a nemá přístup k terminálu, který ovládá ozvučení fitness centra, platí přísný zákaz manipulace s platebním terminálem, počítačem, wifi a kamerovým systémem.

 34. Provozovatel nezajišťuje svým členům plnou kapacitu parkování, nárok na parkování, či jeho kompenzaci nevzniká. 

35. Do prostor mají zakázaný vstup (i) osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních nebo toxických látek, (ii) osoby se zvířaty, nebo zvířata, (iii) osoby v silně znečištěném nebo jinak nevhodném oděvu, (iv) agresivně a nebezpečně se chovající osoby, které mohou ohrožovat okolí, (v) osoby, které mohou přenášet nakažlivá onemocnění, byly ve styku s takovou osobou nebo mají povinnost izolace, karantény nebo povinnost podstoupení testu na nakažlivé onemocnění po návratu z rizikové oblasti nebo po styku s rizikovou osobu, a to až do obdržení osvědčení o negativním výsledku testu na přenosné nebo nakažlivé onemocnění. 

36. Člen je povinen zdržet se jakéhokoliv nevhodného chování vůči ostatním členům, příp. vůči obsluze fitness centra, takovým jednáním se rozumí například užívání hrubých, urážlivých, zraňujících a vulgárních slov, obtěžování, neslušné až neuctivé narážky, apod. V případě takového nevhodného chování je provozovatel oprávněn takového jedince z fitness centra vykázat. 

Článek VII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI JEJÍM UZAVŘENÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

1. Pokud klient uzavírá smlouvu o členství, jejíž součástí jsou mj i tyto obchodní podmínky, distančním způsobem prostřednictvím internetových stránek provozovatele, tedy mimo obchodní prostory provozovatele, má právo od smlouvy o členství odstoupit ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ve lhůtě 14 dnů od dne uzavření smlouvy o členství. Právo na odstoupení od smlouvy dle předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy je smlouva o členství uzavírána za osobní přítomnosti stran přímo v prostorách fitness centra. 

2. Odstoupit od smlouvy o členství lze jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným provozovateli (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu info@fffitness.cz) nebo jakýmkoliv jiným informačním kanálem. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy o členství, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

3. Provozovatel do 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy o členství zruší členství včetně elektronického klientského konta v ERR Systému a vrátí uhrazenou platbu na bankovní účet klienta uvedený v odstoupení od smlouvy. Vrácení jakékoliv platby v hotovosti není možné. Při doručení odstoupení je provozovatel oprávněn kontaktovat klienta telefonicky a ověřit jeho totožnost. Odstoupením od smlouvy bude členství i klientské konto klienta obratem zrušeno. Provozovatel klientovi do 15 pracovních dnů od zrušení členství i klientského konta vrátí uhrazenou platbu za členství nebo depozit. Tato povinnost provozovatele platí i v případě výpovědi klienta dané na základě změny obchodních podmínek, kdy klient s takovou změnou nesouhlasí, ve smyslu těchto obchodních podmínek. 

Článek VIII.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Provozovatel odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). 

2. Podmínkou platnosti záruky je, aby klient v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal. 

3. Klient je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 

4. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci po předchozí dohodě osobně v provozovně fitness centra na adrese V Jamce 2479, Rakovník, 269 01, Česká republika nebo emailem zaslaným na email provozovatele info@fffitness.cz . 

5. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 

6. Tímto reklamačním řádem nejsou dotčena práva klienta, která se ke koupi zboží/služby váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 

7. Uplatní-li klient reklamaci a vytkne tak provozovateli vady na zboží/službě, sepíše o tom provozovatel zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný klientem, termín vyřízení reklamace. 

8. Klient má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy klient po skončení opravy byl povinen zboží/službu převzít. 

9. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se provozovatel s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

10. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci. 

Článek IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Provozovatel zpracovává při provozu fitness centra osobní údaje klientů. Klient je povinen své osobní údaje (při registraci, při uzavření smlouvy o členství, ve svém uživatelském účtu atd.) sdělit provozovateli správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích. Podrobné informace o zpracování osobních údajů ze strany provozovatele jsou uvedeny v dokumentu „Ochrana osobních údajů pro klienty“, jehož aktuální znění lze nalézt vždy na stránkách www.fffitness.cz a s nímž je klient seznámen při registraci či při uzavření smlouvy o členství a který je k dispozici v prostorách fitness centra. 

2. Klienti fitness centra berou na vědomí, že za účelem ochrany majetku provozovatele, ochrany majetku klientů a dalších osob, ochrany života a zdraví klientů a dalších osob a za účelem kontroly dodržování provozního řádu fitness centra (pravidel pro chování klientů uvedených v těchto obchodních podmínkách) instaloval provozovatel v prostorách fitness centra kamerový systém. Podmínky provozování kamerového systému jsou rozvedeny a specifikovány v dokumentu „Ochrana osobních údajů pro klienty“ zmíněném v předchozím odstavci. 

3. Provozovatel může pro vědecké, studijní nebo propagační účely pořizovat v nezbytné míře audiovizuální záznamy, fotografie nebo zvukové záznamy z tréninků a poskytování Služeb v prostorách fitness centra, pokud k tomu předem získá výslovný a dobrovolný souhlas zachycených osob. V takovém případě Klienty předem osloví a požádá je o udělení jejich souhlasu. Klient, který s pořízením záznamu nesouhlasí, nebude na záznamech zachycen. Klienti berou toto možné omezení dostupnosti služeb fitness centra související s pořizováním záznamů dle věty první na vědomí. Klienti, kteří udělí souhlas podle tohoto odstavce, berou na vědomí, že provozovatel může takové fotografie a záznamy zveřejňovat na své webové stránce, v marketingových dokumentech nebo na sociálních sítích, a to i pro propagační nebo marketingové účely. S podrobnějšími informacemi o tomto zpracování osobních údajů budou klienti seznámeni v okamžiku, kdy budou provozovatelem požádáni o udělení souhlasu podle tohoto odstavce. Klienti nemají právo bez souhlasu provozovatele pořizovat v prostorech fitness centra jakékoliv audiovizuální záznamy, fotografie nebo zvukové záznamy. 

Článek X.

DORUČOVÁNÍ

1.Klient souhlasí s tím, že komunikace mezi provozovatelem a klientem, včetně činění úkonů směřujících ke vzniku, změně nebo zániku smluvních vztahů, může probíhat, vedle listinné formy doručované na adresu klienta a provozovatele, také i elektronicky, prostřednictvím emailové zprávy odeslané či doručené na emailovou adresu, kterou klient a provozovatel uvedou při uzavírání smluvních vztahů, přičemž klient i provozovatel souhlasí, že písemná forma je i v takovém případě zachována.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Klienti a členové jsou povinni provozovateli neprodleně oznamovat změnu svých osobních a kontaktních údajů. 

2. Případná neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení členské smlouvy/obchodních podmínek nebo provozního řádu nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení. 

3. Pokud není uvedeno jinak, provozovatel vlastní všechna autorská práva k textům, logům, fotografiím a dalším předmětům duševního vlastnictví umístěných ve fitness centru, na internetových stránkách provozovatele nebo na sociálních sítích. Všechny registrované ochranné známky nebo neregistrovaná označení nebo vyobrazení použité na těchto stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků a použity pouze s příslušnou licencí. Žádná osoba není oprávněna kopírovat, pozměňovat, ukládat, šířit nebo jinak používat předměty duševního vlastnictví provozovatele s výjimkou jejich prohlížení pro své osobní a nekomerční použití. 

4. Provozovatel informuje klienta, že klient (jakožto spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který by vznikl v souvislosti se smlouvou uzavíranou na základě těchto obchodních podmínek. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz), která vykonává též ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 

Kontaktní údaje provozovatele: 

Fun Family Fitness, s.r.o. – David Sochor

IČO: 02028077

V Jamce 2479, 269 01 Rakovník

M: +420777661016

E: info@fffitness.cz 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.05.2024

Kontakt

Kontaktujte nás

Fun Family Fitness s.r.o. zastoupena jednatelem Davidem Sochorem, zapsána v OR C 214596 vedená u Městského soudu v  Praze

IČO: 02028077
DIČ: CZ02028077  

se sídlem Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3
Tel: 777 661 016
Email: info@fffitness.cz  

Provozovna: V Jamce 2479, Rakovník (budova Norma)