GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  1. Obsah a účel dokumentu 

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých klienty fitness centra Fun Family Fitness s.r.o. a zájemci o naše služby a produkty.  

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. 

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká: 

I. Obsah a účel dokumentu          

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?        

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?        

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?        

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám        

VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů                        

VII. Kamerový systém a cookies      

VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv _________________________________________________________________________ _  

  1. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? 

Fun Family Fitness s.r.o.zastoupeno jednatelem Davidem Sochorem 

IČO: 02028077 se sídlem Jičínská 1786/49, Praha 3, 130 00 (dále jen „Správce“) 

kontaktní adresa: V Jamce 2479, Rakovník, 269 01         

kontaktní e-mail: info@fffitness.cz           

kontaktní telefon: +420777661016              

webové stránky: www.fffitness.cz  

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračního formuláře v aplikaci fitness centra nebo vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB, messenger, Instagram). Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).  

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.  

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu (např. registrace ve fitness centru pro získání slevy ze základní ceny, zde jsou určité vstupní údaje nezbytné, přístup do online rezervací) nebo dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli), na to vás vždy předem upozorníme.  

Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.  

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.  

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, pohlaví, fotografie, fotografie z našich živých setkání / videozáznamy z těchto akcí/.  

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme: Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.  

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje? 

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností  

Abychom vás mohli registrovat v databázi fitness centra, vytvořit online účet, umožnit vám využívat rezervační systém, a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb nebo zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít také o registrační formulář. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.  Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů  

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: takové údaje nezpracováváme. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby  

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:  

• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.  

• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit, a to způsobem, uvedeným v mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.  

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu  

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.  

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám 

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů: INSPIRE CZ, IČ 262 74728.                Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).  

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů 

A. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.  

B. Právo na opravu osobních údajů  

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).  

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)  

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).  

D. Právo na omezení zpracování  

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.  

E. Právo na přenositelnost údajů  

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.  

F. Právo vznést námitku  

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.  

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu  

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz  

VII. Kamerový systém a cookies 

V prostorách Fun Family Fitness – David’s Gymu jsou 4 kamery a prostory monitorované kamerou jsou označené upozorněním.  

V záznamech kamery se zpracovává podobizna osoby, která se pohybovala v monitorovaném prostoru a čas pohybu.            Záznamy děláme na to, abychom uměli zabránit bezpečnostním incidentům, zejména krádeži,ohrožení klientů, návštěvníků a pracovníků v našich prostorách, výtržnostem a jiným událostem, které mohou být trestnými činy nebo přestupky, nebo mohou nám či jiné osobě způsobit škodu a abychom uměli řešit takové incidenty v následném řízení o přestupcích, trestných činech nebo v řízeních, kde si uplatníme své právní nároky vůči porušovatelům. Kamera při vstupu se používá kromě toho i za účelem zjištění dodržení povinností podle VOP a pokynů při vstupu, zejména k odhalení případného zneužití nebo neoprávněného použití vstupních QR kódů nebo časových permanentek.  Osobní údaje tedy zpracováváme za účelem ochrany bezpečnosti a majetku provozovatelů a návštěvníky prostor provozovatelů a pro účely uplatňování, prokazování a hájení právních zájmů. Právním základem je oprávněn zájem na ochraně před incidenty a na uplatňování, prokazování a obhajování právních nároků podle Čl. 1 písm. e) Nařízení. Záznamy si ponecháváme zpravidla po dobu 72 hodin. Pokud je na záznamu zachycena některá skutečnost uvedená výše (incident), záznam dále zpracováváme pokud nebude řízení o incidentu uzavřeno nebo všechny nároky vyřešeny.  Při používání naší webové stránky nebo stránky našeho registračního a rezervačního systému se do Vašeho počítače mohou ukládat malé soubory (cookies), které mohou přenášet a ukládat údaje. Nezbytné cookies se zpracovávají na právním základě oprávněného zájmu, Čl. 1 písm. f) Nařízení, kterým je správné fungování webové stránky a registračního a rezervačního systému. V současném nastavení webové stránky se používají pouze cookies za účelem správného fungování webové stránky, a to cookie phpsessid, které umožňuje zachování stavu relace uživatele v rámci návštěvy web stránky a zpracovává a uchovává se pouze po dobu prohlížení stránky (session).  

VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@fffitness.cz . Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci. 

Žádáme vás o tyto souhlasy: 

  1. souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR 
  2. souhlas se zasíláním reklamních sdělení 

Souhlasy jsou uděleny na dobu 6 let.               

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.fffitness.cz .  

Toto znění je účinné od 01.05.2024

 

Kontakt

Kontaktujte nás

Fun Family Fitness s.r.o. zastoupena jednatelem Davidem Sochorem, zapsána v OR C 214596 vedená u Městského soudu v  Praze

IČO: 02028077
DIČ: CZ02028077  

se sídlem Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3
Tel: 777 661 016
Email: info@fffitness.cz  

Provozovna: V Jamce 2479, Rakovník (budova Norma)