PROVOZNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PROVOZU FITNESS CENTRA 

1. Každý člen je povinen seznámit s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Člen nedodržující provozní řád může být z fitness centra okamžitě vykázán. 

2.Součástí registračního a rezervačního systému je i přístupový systém, ve kterém jsou řízeny vstupy do prostorů Fun Family Fitness. Vstup do prostorů Fun Family Fitness a výstup z nich je kontrolován prostřednictvím elektronických zařízení s evidencí času vstupu/odchodu a povolen s použitím QR kódu. U prostoru vstupu je také umístěna kamera kamerového systému Provozovatele a informace o podmínkách vstupu. Vstupní dveře do prostor Fun Family Fitness se otevřou při naskenování QR kódu návštěvníka. Přístupový systém zaznamenává čas vstupu do prostor. 

3. Fitness centrum je zpravidla provozováno každý den v čase 00-23:59hodin, tj.24/7. Fitness centrum je provozováno jako bezobslužné za využití samoobslužného přístupového systému za využití QR kódu. Pouze ve vybrané provozní době, která je vždy aktualizována na internetových stránkách www.fffitness.cz, je přítomna obsluha fitness centra. 

4. Provozovatel je v odůvodněných případech oprávněn přiměřeně zkrátit provozní dobu podle svého uvážení nebo dočasně omezit či přerušit provoz fitness centra na dobu nejvýše 30 dnů v kalendářním roce, aniž by takováto technologická odstávka měla vliv na povinnost hradit poplatek za členství. 

5. Provozovatel může být při poskytování služeb v rámci fitness centra omezen technickými i kapacitními možnostmi fitness centra a/nebo omezeními vycházejícími z platné a účinné legislativy ČR či opatřeními orgánů veřejné moci (dále jen „legislativní omezení“) a člen bere proto na vědomí, že i když je oprávněn k neomezenému využití služeb v rámci fitness centra, poskytnutí nabízených služeb je ze strany provozovatele podmíněno dostatečnou kapacitou fitness centra a aktuální neexistencí legislativních omezení. Člen bere na vědomí, že není oprávněn požadovat v takovém případě jakoukoli kompenzaci za nemožnost využití služeb z důvodu plné kapacity či z důvodu technických nebo legislativních omezení, ani není oprávněn z uvedeného důvodu ukončit členství. 

6. V případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli provozovatele (vyšší moc) si provozovatel vyhrazuje právo uzavřít bez dalšího fitness centrum, a to na dobu odpovídající dané situaci (úplně, či částečně) a případně ukončit členství členů s okamžitou účinností. Nárok na náhradu či vrácení již zaplacených členských poplatků členům nenáleží. Člen bere na vědomí, že případná opatření orgánů veřejné moci (vlády, ministerstva atd.) vydávaná v souvislosti s pandemií COVID – 19 či jiná opatření orgánů veřejné moci související mj. s šířením nakažlivých nemocí se považují za vyšší moc a postupuje se v souladu s tímto a předchozím ustanovením. 

7. Fitness centrum je určeno ke sportovnímu využití, zdržování se ve fitness prostorech, aniž by docházelo ke cvičení není povoleno. 

8. Člen vykonává veškeré cvičení v prostorách fitness centra na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Každý člen je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, přičemž provozovatel nenese za zdravotní stav člena žádnou odpovědnost. Členům je doporučeno, aby před vstupem do fitness centra absolvovali celkové vyšetření ošetřujícím lékařem (včetně mj. vyšetření činnost srdce, apod.). Vstupem do prostor fitness centra člen potvrzuje, že je zdravotně způsobilý ke cvičení. Člen nesmí v prostorách fitness centra vykonávat jakoukoliv činnost, pokud je nemocný, zraněný, pravidelně užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti potřebné k využívání služeb fitness centra anebo je jinak indisponován pro cvičení. 

9. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody na majetku či zdraví, které si člen způsobí úmyslně, z nedbalosti či neopatrnosti, ani v souvislosti s přeceněním svých schopností či podceněním zdravotního stavu. Neodpovídá ani v případě, kdy člen nedodrží zásady správného zacházení s náčiním či stroji a ohrozí tím (příp. způsobí škodu či újmu) jinému členovi. 

10. Vstup do fitness centra a cvičení pod vlivem omamných či psychotropních látek je zcela zakázán. Člen nesmí být v prostorách fitness centra podnapilý nebo opilý, v tomto případě může být vykázán. Člen je povinen při využívání zařízení a služeb fitness centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních členů a respektovat pokyny obsluhy fitness centra. Ve všech prostorách fitness centra (jak fitness centrum, tak šatny, toalety, sprchy atd.) je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret či zařízení pro nahřívaný tabák jakož i jiných obdobních zařízení. V prostorách fitness centra je rovněž přísný zákaz užívání a prodej anabolických látek. V prostoru vyhrazeném pro cvičení je rovněž zákaz konzumace jídel. 

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná zranění, která si člen způsobí v prostorách fitness centra, ať již při cvičení, v souvislosti s ním, nebo mimo něj, nehledě na to, zda si zranění přivodí při cvičení s využitím cvičebních zařízení či pomůcek provozovatele. 

12. První pomoc zajišťuje v případě její přítomnosti obsluha fitness centra, je-li přítomna, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů. V době nepřítomnosti obsluhy je pro použití v případě potřeby umístěna v prostorách fitness centra lékárnička vybavená dle platných předpisů. 

13. Kontrola, promazání a čištění cvičebních strojů v prostorách fitness centra probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně nebo dle potřeby. Každý člen již samotným vstupem do prostor fitness centra potvrzuje, že je obeznámen s provozem fitness centra, s jednotlivými cvičebními zařízeními a pomůckami a s tím, jak se používají, přičemž všem těmto skutečnostem a okolnostem člen rozumí. V případě, že si s obsluhou a využitím cvičebních pomůcek neví rady, obrátí se pro pomoc na obsluhu fitness centra, je-li přítomna. 

14. Zjistí-li kterýkoliv člen fitness centra jakoukoliv závadu či poškození jak na objektu fitness centra, tak na věcech ve fitness centru umístěných, je povinen o tom bezodkladně informovat provozovatele, a to obsluze fitness centra (je-li přítomna) a pouze v případě její nepřítomnosti na email provozovatele: info@fffitness.cz tak, aby mohla být závada bezodkladně vyřešena, příp. aby mohlo být ze strany provozovatele zamezeno/omezeno užívání vadného stroje. V případě, že závadu způsobí člen, je povinen škodu provozovateli v plné výši nahradit. 

15. Člen je povinen se při cvičení ve fitness centru řídit tímto provozním řádem a pokyny obsluhy fitness centra a zacházet ohleduplně s vybavením fitness centra. Při využívání služeb a zařízení fitness centra je člen povinen chovat se slušně a ohleduplně a tak, aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení fitness centra. 

16. Člen je povinen udržovat v prostoru fitness centra pořádek a chránit majetek provozovatele. 

17. Člen je povinen předcházet v rámci svých možností poškození zařízení fitness centra, případně zjištěné poškození zařízení (např. činky, stroje, cvičební pomůcky) nebo jiné závady, havárie či nedostatky oznámit provozovateli, a to obsluze fitness centra (je-li přítomna) a pouze v případě její nepřítomnosti na email provozovatele: info@fffitness.cz 

18. V případě, že některé zařízení vykazuje dle názoru člena závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli a zařízení nepoužívat. 

19. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), cvičebních pomůcek nebo jiných závad či havárií je povinností klienta uvedenou skutečnost oznámit provozovateli, a to obsluze fitness centra (je-li přítomna) a pouze v případě její nepřítomnosti na email provozovatele: info@fffitness.cz 

20. Člen je oprávněn využívat v prostorách fitness centra svého vlastního osobního trenéra, který je zároveň členem fitness centra. Provozovatel i člen tímto výslovně potvrzují, že osobní trenér není v žádném smluvním vztahu s provozovatelem fitness centra a provozovatel za něj nenese žádnou odpovědnost ani neručí za zajištění kvality poskytovaných služeb. Provozovatel neručí za to, že osobní trenér poskytuje tyto služby oprávněně, tj. že je držitelem živnostenského oprávnění (vázané živnosti) „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness“. Výběr osoby trenéra je plně v odpovědnosti člena, který se rozhodne služeb trenéra využít. 

21. Člen si rovněž může vybrat z doporučených trenérů uvedených na www.fffitness.cz. Fitness centrum slouží pouze jako zprostředkovatel kontaktu a nenese žádnou odpovědnost za činnost trenérů a škody na majetku či zdraví, které mohou členovi v důsledku jeho činnosti vzniknout.

22. Každý člen fitness centra je povinen dodržovat běžná základní hygienická pravidla (zejména pak i v prostorách šaten, sprch a toalet) spojená se cvičením a s využitím přístrojů a pomůcek provozovatele určených k využití při cvičení. V prostorách fitness centra jsou k dispozici dezinfekční prostředky, s jejichž využitím je každý člen povinen odpovídajícím způsobem očistit po ukončení cvičení jím použitá sportovní náčiní, stroje apod. Každý člen fitness centra je povinen počínat si ohleduplně k ostatním členům a neobtěžovat je nepřiměřeným hlukem či zápachem.

 23. Každý člen je povinen mít při cvičení ve fitness centru čisté sportovní oblečení a bezprostředně po vstupu do prostor fitness centra je povinen se vyzout a přezout do čisté sportovní obuvi, jejíž podrážka nezanechává žádné stopy. Cvičební obuv musí být vždy pevná, člen není oprávněn cvičit bos. 

24. K převlékání a na ukládání oděvů jen po dobu jejich přítomnosti ve fitness centru jsou členům k dispozici uzamykatelné šatní skříňky umístěné v šatně fitness centra. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů apod. mimo prostor šatny je zakázáno. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech uložených do šaten ani ponechaných na jiných místech fitness centra. Peníze a cenné věci se do šatní skříňky neukládají. Provozovatel není odpovědný za ztrátu nebo krádež věcí s prostorách fitness centra. 

25. Při odchodu z fitness centra je člen povinen skříňku vyklidit, odemknutou, ponechat klíč v zámku a nechat k užívání dalším členům. Pokud tak neučiní, provozovatel si vyhrazuje plné právo skříňku, která nebude po opuštění prostor fitness centra vyklizena, otevřít na náklady člena a její obsah zlikvidovat. 

26. Za ztrátu, poškození či zničení věcí uložených mimo uzamykatelnou skříňku nese odpovědnost člen. Člen bere na vědomí, že skříňka slouží pouze a jen pro ukládání oblečení. Uživatel skříňky je povinen ji provozovateli na základě jeho žádosti kdykoli zpřístupnit, aby provozovatel mohl zkontrolovat její obsah (zda neobsahuje nic, čím by člen porušoval tyto obchodní podmínky, příp. obecně závazné právní předpisy).

 27. Vnášení cenností do prostoru fitness centra (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta apod.) je výlučně na vlastní nebezpečí a odpovědnost a provozovatel takové vnášení cenností zásadně nedoporučuje a za tyto věci neodpovídá. 

28. Ke cvičení je každý člen povinen používat svůj ručník, který z hygienických důvodů klade pod sebe na sedací a opěrné plochy posilovacích strojů. Po ukončení cvičení je člen povinen provést očištění sedací a opěrné plochy posilovacích strojů. Nemá-li klient svůj ručník, může za poplatek použít ručníky v majetku fitness centra.

29. Každý člen fitness centra je povinen po skončení cvičení uvést sportovní náčiní do původního stavu a vrátit jím použitá sportovní náčiní a pomůcky (činky, kotouče, podložky, osy) na jejich k tomu určené místo (uklidit je). 

30. Posilovací stroje se člen zavazuje používat výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny a způsobem, který posilovací stroj nepoškozuje. Činky a jiná závaží je člen povinen používat pouze v prostoru, který je k tomu vyhrazen (speciálně upraven), a nesmí činky mimo tyto prostory vynášet. Při zvedání činek a jejich pokládání s nimi člen nekontrolovaně nehází a nespouští je tak, aby rušil všechny v prostorech fitness centra hlukem z jejich odhazování, příp. ničil podlahu fitness centra. Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno. 

31. Člen je povinen vždy používat bezpečnostní pojistky a uzávěry, pokud na posilovacích strojích (zejména nakládací činky) jsou. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení klubu je zakázáno. 

32. Do všech prostor fitness centra je přísný zákaz vnášení nebezpečných látek (jedy, výbušniny, zbraně, nože, chemikálie, hořlaviny atd.) a všech ostatních předmětů, které jsou způsobilé ohrozit ostatní členy fitness centra. 

33. Člen nesmí manipulovat s termostatem a nemá přístup k terminálu, který ovládá ozvučení fitness centra, platí přísný zákaz manipulace s platebním terminálem, počítačem, wifi a kamerovým systémem.

 34. Provozovatel nezajišťuje svým členům plnou kapacitu parkování, nárok na parkování, či jeho kompenzaci nevzniká. 

35. Do prostor mají zakázaný vstup (i) osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních nebo toxických látek, (ii) osoby se zvířaty, nebo zvířata, (iii) osoby v silně znečištěném nebo jinak nevhodném oděvu, (iv) agresivně a nebezpečně se chovající osoby, které mohou ohrožovat okolí, (v) osoby, které mohou přenášet nakažlivá onemocnění, byly ve styku s takovou osobou nebo mají povinnost izolace, karantény nebo povinnost podstoupení testu na nakažlivé onemocnění po návratu z rizikové oblasti nebo po styku s rizikovou osobu, a to až do obdržení osvědčení o negativním výsledku testu na přenosné nebo nakažlivé onemocnění. 

36. Člen je povinen zdržet se jakéhokoliv nevhodného chování vůči ostatním členům, příp. vůči obsluze fitness centra, takovým jednáním se rozumí například užívání hrubých, urážlivých, zraňujících a vulgárních slov, obtěžování, neslušné až neuctivé narážky, apod. V případě takového nevhodného chování je provozovatel oprávněn takového jedince z fitness centra vykázat. 

Kontakt

Kontaktujte nás

Fun Family Fitness s.r.o. zastoupena jednatelem Davidem Sochorem, zapsána v OR C 214596 vedená u Městského soudu v  Praze

IČO: 02028077
DIČ: CZ02028077  

se sídlem Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3
Tel: 777 661 016
Email: info@fffitness.cz  

Provozovna: V Jamce 2479, Rakovník (budova Norma)